Svatá paní Zdislava

Litanie k sv. Zdislavě

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste uslyš nás !

Kriste vyslyš nás !

Bože, náš nebeský Otče

Smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa

Smiluj se nad námi

Bože, Duchu svatý

Smiluj se nad námi

Bože v Trojici jediný

Smiluj se nad námi

Svatá Maria

Oroduj za nás

Svatá Boží Rodičko

Oroduj za nás

Svatá Panno panen

Oroduj za nás

Svatá Matko matek

Oroduj za nás

Svatý Josefe

Oroduj za nás

Zdislavo, matko svatého života

Oroduj za nás

Zdislavo, plná Ducha svatého

Oroduj za nás

Zdislavo, příklade dětské poslušnosti a ušlechtilého dospívání

Oroduj za nás

Zdislavo, vzore mladých lidí

Oroduj za nás

Zdislavo, přímluvkyně snoubenců

Oroduj za nás

Zdislavo, věrná a milující manželko

Oroduj za nás

Zdislavo, obětavá a laskavá matko

Oroduj za nás

Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu

Oroduj za nás

Zdislavo, štědrá pomocnice chudých a potřebných

Oroduj za nás

Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných

Oroduj za nás

Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponižovaných

Oroduj za nás

Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů

Oroduj za nás

Zdislavo, pomocnice pronásledovaných

Oroduj za nás

Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců

Oroduj za nás

Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží

Oroduj za nás

Zdislavo, budovatelko chrámů a útulků pro nemocné

Oroduj za nás

Zdislavo, pokorného smýšlení a radostné sebekázně

Oroduj za nás

Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu a jeho Matce

Oroduj za nás

Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení našeho Pána Ježíše

Oroduj za nás

Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru

Oroduj za nás

Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti

Oroduj za nás

Zdislavo, věrná dcero Církve

Oroduj za nás

Zdislavo, duchovní dcero svatého Otce Dominika

Oroduj za nás

Zdislavo, chloubo rodné Moravy

Oroduj za nás

Zdislavo, ochránkyně severních Čech

Oroduj za nás

Zdislavo, perlo české šlechty

Oroduj za nás

Zdislavo, slávo a ozdobo řádu Kazatelského

Oroduj za nás

Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného

Oroduj za nás

Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa Českého

Oroduj za nás

Zdislavo, blažená občanko Jeruzaléma nebeského

Oroduj za nás

Ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky

Oroduj za nás

Beránku Boží - tys na sebe vzal hřích světa

odpusť nám Pane

Beránku Boží - tys na sebe vzal hřích světa

vyslyš nás Pane

Beránku Boží - tys na sebe vzal hřích světa

smiluj se nad námi

Pros za nás, blažená Zdislavo

a za naše rodiny

Modlitba:

Bože, blahoslavené Zdislavě jsi dal milost, že se myslí stále povznášela k tobě a ustavičně o Tobě rozjímala a svědomitě pečovala o bližního. Na její přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme o nadpřirozené hodnoty a projevujeme lásku dobrými skutky.

Skrze Krista našeho Pána.

Amen.

Pane, Tvá služebnice Zdislava osvědčovala lásku k tobě v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i trpící bližní. Veď nás tak, abychom podle jejího příkladu i my využívaly čas věrným plněním Tvé vůle.

Skrze našeho Pána.

Amen.

Bože, tys naučil blahoslavenou Zdislavu kráčet cestou dokonalosti plněním úkolů manželského života a konání skutků lásky. Pomoz nám, aby její přímluvou se křesťanské rodiny stále obnovovaly a rozkvétali svědectvím světlejších mravů.

Amen.